Naturen är ett ställe där människan kan finna lugn och ro. Flera olika typer av hälsobringande behandlingar kan utföras där. Men det är inte bara människan som behöver behandling för att må bra. Även naturen kan behöva få lite hjälp på traven för att visa sig från sin bästa sida.

Naturvårdsbränningar

En naturvårdsbrand är en form av kontrollerad brand som anläggs i skog och mark. Den anläggs i skog som inte är ekonomiskt viktig, och den används för att uppnå en större biologisk mångfald i naturen. Branden simulerar en riktig brand och efter en sådan dyker flera nya växter och djur upp i naturen.

Användning av gödnings- eller besprutningsmedel

För att naturen ska kunna visa sig från sin bästa sida kan det ibland också vara nödvändigt att använda medel för gödning eller besprutning. Gödningen kan göra att plantor som inte växer så snabbt blir starkare och besprutning kan behövas om naturen är hårt utsatt för skadedjur.

Trädplantering och kalhyggen

När man åker genom Sverige kan man snabbt upptäcka att det finns en hel del kalhyggen. Med det menas större skogspartier som är helt nedhuggna. Det finns bara vissa stammar och träd kvar. Det här kan ibland vara nödvändigt för att man ska kunna plantera ny och livskraftig skog. Det kan helt enkelt vara en sak som gör att naturen mår lite bättre.

Gallring

Täta skogar innebär svårigheter för en hel del växtlighet. Därför kan det ibland utföras gallring för hand eller med mindre skogsmaskiner. De äldre och mer livskraftiga träden får stå kvar men sly och döda växter huggs bort så att nya plantor, svamp och annat får möjlighet att växa. Gallringen gör bland annat att plantorna får mer ljus och dessutom sugs inte lika mycket vatten upp av slyet. När man gallrar gäller det dock att ta det försiktigt så att man inte hugger ur allt för mycket.